کارشناسی سنجش وپایگاه اطلاعاتی آموزش وپرورش ناحیه یک همدان

باسلام.....ورود شمارابه این وبلاگ خوش آمد می گوییم

کارشناسی سنجش وپایگاه اطلاعاتی آموزش وپرورش ناحیه یک همدان

باسلام.....ورود شمارابه این وبلاگ خوش آمد می گوییم

کارشناسی سنجش وپایگاه اطلاعاتی آموزش وپرورش ناحیه یک همدان

مدیروبلاگ:امیر وطنی هویدا

نویسندگان
پیوندها


شرایط انتخاب واحد دروس افتاده دانش آموزان متوسطھ

چگونگی انتخاب واحد توسط دانش آموزانی کھ در سال دوم دروس افتاده دارند:

افتاده ھای دروس سال دوم کھ شامل دو بخش می باشد:

الف. دروسی کھ پیش نیاز دروس سال سوم نیستند:

دانش آموزانی کھ بھ ھر تعداد از درس ھایی کھ پیش نیاز نیستند، در آنھا نمره کمتر از ١٠ را کسب نموده اند باید این دروس رادر شھریور ماه سال بعد ، یعنی بعداز اتمام خرداد سال سوم ، انتخاب واحد نمایند و بھ ھمراه سایر دانش آموزان تجدیدی کھ بعداًتوضیح کامل خواھیم داد، امتحان بدھند.

تذکر ١: اگر دانش آموزی فقط افتاده غیر پیش نیاز داشتھ باشد ، دروس افتاده را در شھریورماه امتحان می دھد و در سال سوم تمام دروس خود را انتخاب واحد می نماید.

تذکر ٢: اگر دانش آموزی ھم در دروس پیش نیاز و ھم در دروس غیر پیش نیاز افتاده باشد دروس غیر پیش نیاز خود را طبق بالاانجام می دھد ولی دروس پیش نیاز شرایطی دارد کھ در ذیل بطور مفصل توضیح خواھیم داد.

ب. دروسی کھ پیش نیاز دروس سال سوم ھستند:

دروسی کھ در سال دوم پیش نیاز دروس سال سوم ھستند ، انتخاب آنھا برای گذراندن در سال سوم دو شرط اساسی دارد.

شرط اول :

نمره ھرکدام از این دروس بین نمره ٧ الی ١٠ باشد:

شرایط انتخاب این دروس مثل شرایط دروس غیرپیش نیاز می باشد. یعنی این دروس در شھریور ماه سال بعد انتخاب می شود ودروس سال سوم تمام و کمال انتخاب و گذرانده می شود.

تذکر مھم : نمره ٧ الی ١٠ برای این دروس ، بھ منزلھ قبولی در این دروس نیست ، بلکھ جزء تجدیدی ھایی است کھ درشھریورماه سال بعد گذرانده شود.

شرط دوم :

دانش آموزانی کھ در دروس پیش نیاز نمره زیر ٧ را گرفتھ باشند. باید در سال سوم ، دروس افتاده دوم را انتخاب واحد نمایند و دروس پس نیاز آن درس در سال سوم را باید در شھریور ماه بگذراند.

تذکر مھم: دانش آموزی کھ دروس پیش نیاز را نمره زیر ٧ گرفتھ باشد باید این دروس را در سال سوم بگذراند. در واقع در این دروس بھ عنوان دانش آموز سال دوم بھ حساب می آید و باید طبق سال قبل نمرات مستمر اول ، پایانی اول ، مستمر دوم و پایانی دوم را نمره جداگانھ داشتھ باشد. و قبولی در امتحانات ترم اول بھ منزل اتمام این دروس نمی باشد. در ضمن با توجھ بھ اینکھ این دروس بھ صورت غیر حضوری ارائھ می شود ، پس دانش آموز حق شرکت در این کلاس ھا را ندارد و نمره مستمر این دروس باتوجھ بھ نمره کتبی خواھد بود . یعنی ھر نمره ای کھ دانش آموز در برگھ خود کسب می کند این نمره ھم در ستون نمرات پایانی ثبت می شود و ھم در ستون نمرات مستمر.

********************************************

دروس پیش نیاز بھ تفکیک رشتھ در ذیل آورده می شود:

١.رشتھ ی ادبیات و علوم انسانی :

دروس (عربی ٢ و جامعھ شناسی ١) بھ عنوان دروس پیش نیاز رشتھ ی ادبیات و علوم انسانی می باشند و بقیھ درس ھای سال

دوم بھ عنوان دروس غیر پیش نیاز شناختھ می شوند.

٢. رشتھ ی علوم تجربی :

دروس (ریاضی ٢ ، فیزیک ٢، شیمی ٢، زیست ١) بھ عنوان دروس پیش نیاز رشتھ ی علوم تجربی می باشند و بقیھ درس ھای سال دوم رشتھ علوم تجربی بھ عنوان دروس غیر پیش نیاز شناختھ می شوند.

٣. رشتھ ی ریاضی فیزیک :

دروس (ریاضی ٢ ، فیزیک ٢ ، شیمی ٢ ، ھندسھ ١) بھ عنوان دروس پیش نیاز رشتھ ی ریاضی فیزیک می باشند و بقیھ درس ھای سال دوم رشتھ ریاضی فیزیک بھ عنوان دروس غیر پیش نیاز شناختھ می شوند.

دروس پیش نیاز و پس نیاز در جدول زیر بصورت خلاصھ آورده شده است.

***************************************************

جدول دروس پیش نیاز و پس نیاز رشتھ ھای نظری رشتھ دروس پیش نیاز در سال دوم دروس پس نیاز در سال سوم

--------------------------------- -----------------------------------------

ادبیات و علوم انسانی

١. عربی ٢

٢. جامعھ شناسی ١

١. عربی ٣

٢. جامعھ شناسی ٢

**************************************************

علوم تجربی

١. ریاضی ٢

٢. فیزیک ٢

٣. شیمی ٢

٤. زیست ١

١. ریاضی ٣

٢. فیزیک ٣

٣. شیمی ٣

٤. زیست ٢

************************************************

ریاضی فیزیک

١. ریاضی ٢

٢. فیزیک ٢

٣. شیمی ٢

٤. ھندسھ ١

١. جبرو احتمال / حسابان

٢. فیزیک ٣

٣. شیمی ٣

٤. ھندسھ ٢

************************************************

مثالی جھت روشن شدن مطالب :

مثال: اگر دانش آموزی در درس عربی( ٢) نمره - ٧- گرفتھ باشد . در سال سوم عربی ٣ را انتخاب می کند و عربی ٢ را در

شھریورماه امتحان می دھد. چون نمره بالای - ٧- گرفتھ است.

٦- گرفتھ باشد . در سال سوم درس عربی ٢ را مجدداً بھ صورت غیر / ولی اگر دانش آموزی ھمین درس عربی( ٢) را نمره - ٥

حضوری انتخاب می کند و عربی ٣ را در شھریور ماه انتخاب می نماید، چون نمره ی زیر - ٧- را کسب نموده است.

شرایط انتخاب واحد در امتحانات شھریورماه:

دانش آموزی می تواند در امتحانات شھریور ماه (امتحانات تجدیدی ) شرکت نماید کھ قبلاً انتخاب واحد نموده و واحدھای انتخاب شده را مشخص می نماید.

انتخاب واحد در شھریورماه ھم بھ دو شکل می باشد.

شکل اول : دانش آموزانی کھ از سال قبل (سال دوم) افتاده ندارند و فقط از درس ھای سال سوم افتاده دارند کھ ھمین دروس راانتخاب نموده و در امتحانات شرکت می نمایند.

شکل دوم : دانش آموزانی ھستند کھ از سال دوم واحد افتاده دارند و یا بخاطر پیش نیاز نتوانستند بعضی از درسھا را در سال سوم بگذرانند و یا در سال سوم ھم دوباره افتاده دارند. این دانش آموزان باید ھم درسھای سال قبل را انتخاب نمایند و ھم درسھای سال سوم خود را کھ شرایط آن در زیر توضیح داده می شود.

شرط اول : دانش آموز در شھریورماه در درسھایی امتحان می دھد کھ قبلاً انتخاب نموده و کارت صادر شده است پس اگر درانتخاب واحد شھریور شرکت ننماید ، نمی تواند امتحان بدھد.

شرط دوم : در نوشتن دروس در برگھ انتخاب واحد دقت شود ، چون اگر نمره درسی را کھ قبلاً قبول شده اید ولی بھ اشتباه دربرگھ ی انتخاب واحد بنویسید. باید در امتحان حاضر شوید در غیر اینصورت نمره صفر تلقی می شود و در این درس مردود می شوید و نمره قبلی بھ حساب نخواھد آمد . و ھمینطور اگر درسی را کھ افتاده باشید باید انتخاب می کردید، اگر انتخاب نکنید پس در

امتحان نمی توانید شرکت نمایید. پس نمره آن ھمان قبلی بوده و در این درس ھم مردود می شوید.

شرط سوم : تعداد واحدھایی کھ یک دانش آموز می تواند در شھریور انتخاب نماید حداکثر ٣٢ واحد بوده و بیشتر از آن را نمی تواند انتخاب نماید. اداره بھ صورت تصادفی درسھای اضافھ را حذف می کند.

توضیح اینکھ : اگر دانش آموزی بھ علت افتاده ھای سال دوم و سوم بیش از ٣٢ واحد افتاده داشتھ باشد باید بھ دقت و بر اساس توانایی خود و کمک گرفتن از مشاور مدرسھ تا سقف ٣٢ واحد را انتخاب نماید و بقیھ واحدھای آن در امتحانات دی ماه کھ بھ صورت غیرحضوری برگزار می شود شرکت نماید.

شرط چھارم : دانش آموزحتی اگر واحدھای زیر ٣٢ واحد را داشتھ باشد می تواند بھ دلخواه واحدھای خود را تقسیم کرده و تعدادی از آن را در شھریور و بقیھ را در امتحانات دی ماه بگذراند.

شرط پنجم : با توجھ بھ اینکھ شرایط قبولی در سال سوم بر اساس تبصره در دو درس و بھ شرط گرفتن حداقل نمره ٧ می باشد.پس می تواند در درسھایی کھ از سال دوم و یا سوم نمره بالای ٧ را دارد انتخاب ننماید و این درس با ھمان نمره بالای ٧ باقی بماند. کھ در صورت قبولی در تمامی بقیھ دروس افتاده ، در این دو درس از طریق تبصره قبول شود.

تذکر ١: انتخاب نکردن دروس بالای ٧ دروس سال قبل و یا امتحانات خرداد ماه بھ منزلھ قبولی و یا استفاده از تبصره نمی باشد واگر حتی در یکی از بقیھ دروس نمره زیر ١٠ را بگیرید این دو درس ھم بھ افتاده ھای بقیھ اضافھ می شود.

تذکر ٢: دانش آموز می تواند در صورتی کھ دروس افتاده آن زیر سقف ٣٢ واحد باشد ھمھ دروس را حتی دروس بالای ٧ راانتخاب نماید تا اینکھ خودش درس ھای مورد تبصره را بعداً انتخاب نماید ولی اگر درس افتاده نمره بالای ٧ را انتخاب نماید و درشھریور زیر نمره ٧ رابگیرد. نمره شھریور و زیر ٧ را پذیرفتھ می شود و دیگر قابل تغییر نیست. پس در انتخاب واحد کمال دقت را انجام دھید کھ مسئولیت آن بھ عھده خودتان می باشد.

شرط ششم: قبولی با تبصره در سال سوم منوط بھ کسب حداقل نمره ٧ در دو درس می باشد. پس اگر دانش آموزی حتی در یک ماده درسی در پایان امتحانات خرداد ، شھریور و دی ماه نمره زیر ٧ را کسب نماید. فارغ التحصیل نمی شود و باید بخاطر این یک درس یک ترم عقب بیفتد.

زمان انتخاب واحد در شھریورماه:

زمان انتخاب واحد شھریور ماه بلافاصلھ پس از اعلام نتیجھ خرداد ماه می باشد کھ از طرف مدرسھ ، روز آن مشخص می شود .پس اگر دانش آموزی دروس افتاده دارد تا زمانیکھ انتخاب واحد نکرده است بھ تعطیلات نرود . چون در شھریور بھ ھیچ وجھ نمیتواند در امتحانات شرکت نماید.

موافقین ۰ مخالفین ۰ ۹۳/۱۲/۰۳
امیر وطنی هویدا

نظرات  (۱)

۱۰ اسفند ۹۳ ، ۱۲:۲۵ محمد کرم کرمی
با سلام خدمت شما برادر ارجمند
اگه لطف نمائید مراحل تهیه دعوت نامه و گرفتن همه اطلاعات دانش آموزان که درجلسه 93/11/19 عنوان کردید را در وبلاگ قرار دهید ممنون میشویم.
پاسخ:

باسلام خدمت جناب آقای کرمی

فایلهای مورددرخواست شما بزودی دروبلاگ قرارخواهد گرفت.

موفق باشید

ارسال نظر

ارسال نظر آزاد است، اما اگر قبلا در بیان ثبت نام کرده اید می توانید ابتدا وارد شوید.
شما میتوانید از این تگهای html استفاده کنید:
<b> یا <strong>، <em> یا <i>، <u>، <strike> یا <s>، <sup>، <sub>، <blockquote>، <code>، <pre>، <hr>، <br>، <p>، <a href="" title="">، <span style="">، <div align="">
تجدید کد امنیتی